ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ได้ประกาศ
สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก  (APSCO) 
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการฯ 
ณ  กรุงปักกิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในตำแหน่ง  Deputy  Director  General,  Department  of  External  Relations  and  Legal  Affairs  ผู้สนใจสามารถ  ส่งประวัติพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ  สำนักงานปลัดกระทรวง    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เลขที่  ๑๒๐  หมู่  ๓  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษาฯ  อาคาร  รัฐประศาสนภักดี  ชั้น  ๗  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐  ภายในวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ทั้งนี้  หากมีความประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนายวชิรศักย์  หงษ์ทอง  โทร  ๐  ๒๑๔๑  ๖๘๗๖  ในวันและเวลาราชการ

ข่าววันที่ 17 ตุลาคม 2557

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]