ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    ระบบการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศแบบออนไลน์


ระบบการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศแบบออนไลน์


สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์  ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศแบบออนไลน์  เพื่อการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชน  และประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  HJ-1A/B  ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการเกษตร  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2558

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]