ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ทก.)ได้รับความร่วมมือจาก  Nation  IT  Industry  Promotion  Agency  (NIPA)  ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน  ทก.  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการจัดทำองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญฯ  ให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ดังนั้น  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ  เพราะนอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแล้ว  ยังได้ฝึกปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  และได้เห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานด้านต่างๆ  อันจะเกิดประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่    http://www.space.mict.go.th/weblearninggis/project_GIS_13-15Jan59%20.html


ข่าววันที่ 05 มกราคม 2559

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]