ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แผนผังเว็บไซต์

    แผนผังเว็บไซต์


 เกี่ยวกับเรา
     • ประวัติ อช.
     • วิสัยทัศน์
     • พันธกิจ
     • ยุทธศาสตร์
     • เป้าประสงค์
     • โครงการ/กิจกรรม
     • โครงสร้างองค์กร
     • คณะผู้บริหาร
     • ติดต่อ อช.

 ข่าวอวกาศ
     • ข่าวอวกาศ

 ข่าวสำนัก
     • ข่าวสำนัก

 ศูนย์รวมความรู้
     • พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศ์กับดาราศาสตร์
     • เกร็ดความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ
     • วงโคจรดาวเทียม
     • ดาราศาสตร์
     • การใช้เทคโนโลยีอวกาศ
     • GNSS และการประยุกต์ใช้งาน
     • ระบบวิศวกรรมดาวเทียม
     • ข้อมูลดาวเทียม
     • การสำรวจโลก และภาวะโลกร้อน
     • หน่วยงานอวกาศ
     • กฎหมายอวกาศ
     • รายงานการศึกษาวิจัย และ บทความวิจัย
     • ระบบสุริยะ
     • นักดาราศาสตร์เอกของโลก
     • นักเทคโนโลยีอวกาศ

 จดหมายข่าว
     • จดหมายข่าว

 บริการ
     • แนะนำซอฟต์แวร์
     • แนะนำหนังสือ
     • ศัพท์อวกาศ
     • แบบทดสอบ
     • ดาวน์โหลด

 เชื่อมโยงเว็บไซต์
     • เชื่อมโยงเว็บไซต์


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]