ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศัพท์อวกาศ

    ศัพท์อวกาศ


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- A -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
aerolite อุกกาบาตชนิดที่เป็นหิน
aeronaut นักอากาศยาน, นักบิน(ของยานที่เบากว่าอากาศเช่น บอลลูน)
aeronautical fixed service กิจการประจำที่ทางอากาศกิจการประจำที่ด้านการบิน
aeronautical fixed station สถานีประจำที่ทางอากาศ สถานีประจำที่ด้านการบิน
aeronautical monbile กิจการเคลื่อนที่ทางอากาศผ่านดาวเทียม กิจการเคลื่อนที่ด้าน การบิน ผ่านดาวเทียม
aerospace ห้วงอากาศ - อวกาศ, การบิน
aerospace technology เทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบินในห้วงอวกาศ
air space ห้วงอากาศ(ตรงข้ามกับ outer space )
aircraft อากาศยาน, เครื่องบิน
amateur service กิจการสมัครเล่น, กิจการวิทยุสมัครเล่น
anomaly มุมกวาด , อะนอมาลี ตำแหน่งเชิงมุม ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง แสดงการเคลื่อนที่ ของวัตถุซึ่งจลนรัศมี(radius vector ) กวาดหมุนไปในระนาบของวงโคจรของตัวเองโดยเริ่มจากทิศทางของจุดใกล้ (periapsis ) มี หน่วยเป็นองศา
apoapsis จุดโคจรไกลสุดจากดาวเคราะห์, อะโพแอปซิส
apocenter จุดไกล , แอโพเธนเดอร์
apocynthion จุดไกลดวงจันทร์ , แอโพซินเทียน จุดบนวงโคจรวงรี (ellipticalorbit ) รอบดวง จันทร์ของยานอวกาศหรือดาวเทียมที่อยู่ไกลศูนย์กลางของดวงจันทร์ที่สุดบางทีใช้เฉพาะกรณีที่ยานอวกาศหรือดาวเทียมนั้นขึ้นจาก โลก
apolune จุดไกลดวงจันทร์, แอโพลูน จุดบนวงโคจรรี(ellipticalorbit) รอบดวงจันทร์ของยาน อวกาศหรือดาวเทียมที่อยู่ไกลศูนย์กลางดวงจันทร์ที่ใช้เฉพาะกรณีที่ยานอวกาศหรือดาวเทียมนั้นขึ้นจากดวงจันทร์
aposelenum จุดไกลดวงจันทร์, แอโพเซเลนัม
apsis (pl. apsides) แอปซิส (พหุ. แอป - ซีดีส) จุดปลายสองจุดบนแกนนอก ( major axis) ของวงโคจรรี (elliptical orbit) ของเทห์- ฟากฟ้ารอบศูนย์ถ่วง (gravitation center) จุด ปลายที่อยู่ใกล้ศูนย์ถ่วงที่สุดเรียกว่าเพริแอปซิส (periapsis)ส่วนจุดปลายที่อยู่ไกลศูนย์ถ่วงที่สุดเรียกว่าแอโพแอปซิส(apoapsis)
argument ระยะมุม, อาร์กิวเมนต์ มุม หรือ ระยะเชิงมุมระหว่างจุดไต่ขึ้น (ascending node) กับจุดใด ๆ วัดบนระนาบวงโคจรตามทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีหน่วยเป็นองศา
argument of latitude ระยะมุมละติจูด ระยะมุมที่จุดศูนย์กลางของโลกวัดบนระนาบวงโคจร จาก แนว จุดไต่ขึ้น(ascending node) ถึงแนวเทหวัตถุตามทิศทางการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุ หรือเป็นผล รวมของระยะมุมจุดใกล้โลก (argument of perigee) กับมุมกวาดจริง (true anomaly) ของเทหวัตถุ มีหน่วยเป็นองศาperigee) กับมุมกวาดจริง (true anomaly) ของ เทหวัตถุ มีหน่วย
argument of perigee ระยะมุมจุดใกล้โลก ระยะมุมที่จุดศูนย์กลางของโลกวัดบนระนาบวง โคจรจากแนวจุดไต่ขึ้น (ascending node) ถึงแนวจุดใกล้โลก (perigee) ตามทิศทางการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุ มีหน่วยเป็นองศา
astrophysics ดาราฟิสิกส์(ดาราศาสตร์สาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ เทหฟากฟ้า )
atmospheric absorption การดูดกลืนโดยบรรยากาศ
atmospheric noise สัญญาณรบกวนจากบรรยากาศ
attitude stabilized satellite ดาวเทียมวางตัวอย่างเสถียร,ดาวเทียม ที่มีเสถียรภาพในการวางตัว
AU (astronomical unit) เอยู (หน่วยดาราศาสตร์)

กลับไปด้านบน

- B -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
backlobe พูหลัง
ballistic missile ขีปนศาสตร์
band แถบ(ความถี่),ย่าน(ความถี่)
base station สถานีกลาง,สถานีฐาน,สถานีแม่
baseband signal สารสัญญาณ,สัญญาณแถบฐานสัญญาณเเบสแบนด์
baud บอด(หน่วยวัดอัตราการส่งข้อมูล)
BCD( binary coded decimal) บีซีดี(เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง)
beam peak จุดยอดลำคลื่น
beam pointing การเล็งลำคลื่น
beam shaming การจดสัณฐานลำคลื่น
bearing แนวประทะ , แนวกระแทก คลื่นกระแทก (shock wave) รูปโค้งที่เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งสมดุล (equilibrium) ระหว่างแรงลมสุริยะ (solar wind ) และสนามแม่เหล็กดาวเคราะห์หรือดาวหางที่ปะทะกันด้านกลาง วัน
berthing การนำยานเข้าเทียบ(สถานีอวกาศโดยใช้เครื่องมือกล)
binary coded decimal( BCD) เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง(บีซีดี)
bipropellant เชื้อเพลิงชนิดคู่
bit บิต
bit error rate อัตราความผิดพลาดบิด
body วัตถุ,เทหวัตถุ
booster;booster rocket จรวด , จรวดช่วยส่ง
brightness temperature อุณหภูมิความสว่าง
broadcasting satellite service บริการกระจายข่าวสารผ่านดาวเทียม
broadcasting service บริการกระจายข่าวสาร
broadcasting station สถานีกระจายข่าวสาร
burst ชุด , กลุ่ม , ก้อน (ข้อมูล) , เบิสต์

กลับไปด้านบน

- C -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
Celestial body เทหฟากฟ้า
Celestial mechanics กลศาสตร์ฟากฟ้า
Celestial pole ขั้วท้องฟ้า
Center of gravity จุดศูนย์ถ่วง
Centrifugal force แรงหนีศูนย์กลาง
Centripetal force แรงสู่ศูนย์กลาง
circular orbit วงโคจรกลม วงโคจรของดาวเทียมหรือเทห์ฟากฟ้าที่มีภาวะเยื้องศูนย์ eccentricity เท่ากับหรือใกล้ศูนย์
Co-polarization แนวสนามแบบร่วม , โพลาไรเซชันร่วม
Command link การเชื่อมโยงการสั่งงาน , การเชื่อมโยงคำสั่ง
Common spectrum multiple access การเข้าถึงหลายทางแบบแถบความถี่ร่วม
communication link การเชื่อมโยงการสื่อสาร
Cornucopia; horn reflector antenna สายอากาศปากแตรมีตัวสะท้อน
corona วงแสง, คอโรนา วงแสงที่เห็นล้อมรอบวัตถุส่องสว่างเกิดจากการเลี้ยวเบนแสง โดยอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ใน ตัวกลางที่แสงผ่าน
Cosmography จักรวาลศาสตร์
cosmonaut; astronaut; spaceman ลูกเรือยานอวกาศ
Coverage area เขตการครอบคลุม (สัญญาณ)(3d fall-out gain contour)
cross-polarization แนวสนามแบบไขว้ , โพลาเซชันไขว้
cruise missile อาวุธปล่อยบิน
cryogenic เกี่ยวกับภาวะเย็นจัด , เย็นยวดยิ่ง
cryogenics อติสีตศาสตร์ (วิชาว่าด้วยคุณสมบัติของวัตถุธาตุในอุณหภูมิต่ำใกล้ศูนย์สัมบูรณ์)
CSC (common signaling channel) ซีเอสซี (ช่องเรียกขานร่วม)

กลับไปด้านบน

- D -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
De-emphasis การแก้การเน้น
Demand access การเข้าถึงตามคำขอ
deploy ส่งเข้าวงโคจร , ส่งเข้าตำแหน่งโคจร ส่งเข้าตำแหน่งทำงาน , กระตุ้นให้ทำงาน กางออก , เตรียมพร้อมทำงาน
depolarization การเปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชัน
descending node บัพขาลง , โนดขาลง
dipole (Gd) ครึ่งคลื่น (จีดี)
direct orbit;prograde orbit วงโคจรมุมแหลม , วงโคจรตามโลก
distortion การบิดเบีอน ,การเพี้ยน
distress signal สัญญาณขอความช่วยเหลือ(ในภาวะอันตราย)
Doppler effect ปรากฏการณ์แบบดอปเพลอร์
Doppler tracking การติดตามแบบดอปเพลอร์

กลับไปด้านบน

- E -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
eccentric anomaly มุมกวาดเยื้อง, อะนอมาลีเยื้อง ตำแหน่งเชิงมุม ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง แสดงการเคลื่อนที่ของเส้นรัศมีที่เชื่อมระหว่างจุดศูนย์ กลางของวงรีและ จุดตัดบนวงกลมอ้างอิงที่เกิดจากการลากเส้นจากวัตถุบน วงโคจรให้ตั้งฉากกับแกนเอก (major axis) และต่อย้อนกลับไปตัดกับวงกลมอ้างอิงโดยเริ่มจากทิศทางของจุดใกล้ (periapsis) มี หน่วยเป็นองศาและวัดจากจุดศูนย์กลางของ วงโคจร
eccentricity ภาวะเยื้องศูนย์, ความเยื้องศูนย์กลาง ตัวเลขแสดงค่าความรีของวงโคจร หากวง โคจรเป็นรูปวงกลมโดยสมบูรณ์จะมีภาวะเยื้องศูนย์เท่ากับ 0 กรณีที่วงโคจรเป็นรูปวงรี ภาวะเยื้องศูนย์จะมีค่ามากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 1 ในกรณีวงโคจรเป็นรูปพาราโบลา ภาวะเยื้องศูนย์มีค่าเท่ากับ 1 ในกรณีวงโคจรเป็นรูปไฮเพอร์โบลาภาวะเยื้องศูนย์มีค่ามากกว่า 1 ในกรณีของวงรีภาวะเยื้องศูนย์จะมีสูตร
echo เสียงสะท้อนกลับ, สัญญาณสะท้อนกลับ
echo suppressor ตัวลดเสียงสะท้อนกลับตัวลดสัญญาณสะท้อนกลับ
EIRP [equivaleant isotropic (ally) Radiated power] อีไออาร์พี (กำลังแผ่สมมูลแบบไอโซทรอ ปิกกำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโวทรอปิก)
Electronically despun antenna สายอากาศแบบแก้การหมุนเชิงอิเล็กทรอนิกส์
Elevation มุมเงย , มุมแนวตั้ง
elevation (1) ระดับความสูง, ความสูง ระยะทางดิ่งของจุดหรือระดับที่อยู่บนพื้นผิวโลกวัด จากระดับทะเลปานกลาง
elevation (2) มุมเงย, มุมตั้ง มุมที่เกิดจากเส้นตรงทำกับพื้นผิวในแนวราบ
ellipticity ความรี ความเบี่ยงเบนของวงกลมหรือทรงกลมสู่วงรีหรือทรงรี
Ephemeris time การวัดเวลาแบบอิเฟเมอริส (จากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์)
Equator เส้นศูนย์สูตร
Expendable launch vehicle (ELV) ยานส่งที่ใช้ได้ครั้งเดียว (อีอแลวี)
Experimental station สถานีทดลอง

กลับไปด้านบน

- F -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
falling star;meteor;shooting star ดาวตก, ผีพุ่งใต้
Faraday rotation การหมุนแบบฟาราเดย์
Fiber optic เส้นใยนำแสง, แก้วใยนำแสง
fixed star ดาวประจำที่ , ดาวฤกษ์
flying saucer จานบิน
foucault gyroscope ฟอลคอล ไจโรสโคป
free ? flyer ยานปฏิบัติการอวกาศ, ยานปฏิบัติการอิสระ ยานอวกาศที่ถูกส่งออกไปจาก สถานีอวกาศ เพื่อปฏิบัติงานในอวกาศและกลับมาได้ด้วยพลังงานของยานเอง
Free-space ปริภูมิอิสระ
Frequency division multiple Access (FDMA) การเข้าถึงหลายทางแบบแบ่งความถี่(เอฟดีเอ็ม เอ)
Frequency hopping การกระโดดความถี่
Front end วงจรส่วนหน้า

กลับไปด้านบน

- G -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
gain relative to a short vertical อัตราขยายสัมพัทธ์กับสายอากาศแนวดิ่ง
GEO (geosynchronous earth orbit;Geosynchronous orbit) จีอีโอ (วงโคจรโลกสมวาร, วง โคจรปฐพีสมวาร)
GEO (geosynchronous equatorial orbit ) จีอีโอ (วงโคจรค้างฟ้า, วงโคจรพ้องคาบโลก วิถี ศูนย์สูตร)
geostationary orbit วงโคจรค้างฟ้า , วงโคจรสถิตนิ่ง วงโคจรกลม (circular orbit) ของดาว เทียม หรือเทห์ฟากฟ้ารอบเส้นศูนย์สูตรเหนือพื้นโลก ประมาณ 35,800 กิโลเมตร ที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุมด้วยคาบเวลา เท่ากับที่โลกหมุนรอบตัวเอง คือ 1 วันดาราคติ ซึ่งตำแหน่งของดาวเทียมหรือเทห์ฟากฟ้าจะตรงกับจุดสังเกตเดิมตลอดเวลา
Geostationary satellite ดาวเทียมค้างฟ้า
Geosynchronous satellite ดาวเทียมโลกสมวาร, ดาวเทียมปฐพีสมวาร
gimbal; gimbals แกนสามวิถี สิ่งประดิษฐ์ประกอบด้วยวงแหวน 2 วง กระดกได้บนแกนที่ ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ทำให้แหวน วงในมีการวางตัวเป็นอิสระจากการกระดก การโคลง และการแกว่งของแหวนวงนอก
Global Navigation Satellite System (GNSS) ระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลก(จีเอ็นเอสเอส)
GPS (Global Positioning System) จีพีเอส (ระบบดาวเทียมนำทางสหรัฐอเมริกา)
Gravitational field สนามความโน้มถ่วง
Gravity ความถ่วง, ความโน้มถ่วง
Gregorian antenna สายอากาศแบบเกรกอรี
Ground earth station สถานีโลกภาคพื้นดิน
Guided missile ขีปนาวุธนำวิธี, อาวุธปล่อยนำวิถี
Guided rocket จรวดนำวิถี
Gyroscope ไจโรสโคป

กลับไปด้านบน

- H -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
Halo วงแสง , ทรงกลด
Hemisphere ซีกโลก , กึ่งทรงกลม
Hemisphere beam ลำคลื่นคลุมซีกโลก
High power amplifier (HPA) ตัวขยายกำลังสูง (เอชพีเอ)
highly elliptical orbit (HEO) วงโคจรรีมาก (เอชอีโอ) วงโคจรรี (elliptical orbit) ซึ่งมีภาวะ เยื้องศูนย์(eccentricity) มาก ส่วนใหญ่จะมีจุดใกล้โลก(perigee) สูงจากพื้นโลกน้อยกว่า 3,000 กิโลเมตร และมีจุดไกลโลก (apogee) สูงจากพื้นโลกมากกว่า 30,000 กิโลเมตรดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรนี้ในปัจจุบัน ได้แก่ ดาวเทียมสื่อสารของรัสเซีย ชื่อ Molniya
Horn reflector antenna; cornucopia สายอากาศปากแตรมีตัวสะท้อน
HPA (high power amplifier) เอชพีเอ (ตัวกำลังขยายสูง)
Hybrid mode วิถีแบบผสม , ภาวะแบบผสม
hypersonic เหนือเสียงยิ่ง, ไฮเปอร์ซอนิก เกี่ยวกับ หรือมีความเร็วตั้งแต่ 5เท่าของความเร็ว เสียงขึ้นไป

กลับไปด้านบน

- I -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
inclination ความเอียง มุมระหว่างระนาบของวงโคจรของดาวเทียมกับระนาบเส้นศูนย์สูตร ของวัตถุแม่
Inclination of an orbit (satellite) ความเอียงของวงโคจร (ดาวเทียม)
Inertial guidance การนำทางโดยความเฉื่อย , การนำวิถีโดยความเฉื่อย
Initial orbit; parking orbit วงโคจรขั้นต้น
inter - satellite service * กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม, บริการติดต่อระหว่างดาวเทียม กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อจัดให้มีการเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียมด้วยกัน
Inter-satellite link การเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียม
Inter-satellite service บริการติดต่อระหว่างดาวเทียม
Interference การแทรกสอด, การรบกวน
International date line เส้นเขตวันสากล, เส้นแบ่งวันสากล
isotropic antenna สายอากาศแบบไอโซทรอปิก
isotropic gian; absolute gain (Gi) อัตราขยายไอโซทรอปิก, อัตราขยายสัมบูรณ์ (จีไอ)

กลับไปด้านบน

- J -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย

กลับไปด้านบน

- K -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
kick motor จรวดดีดส่ง, จรวดผลักส่ง, คิกมอเตอร์

กลับไปด้านบน

- L -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
land earth station (LES) สถานีภาคพื้นทางบก (แอลอีเอส)
land mobile satellite service บริการเคลื่อนที่ทางบกผ่านดาวเทียม
land mobile station สถานีเคลื่อนที่ทางบก
land station สถานีคงตำแหน่ง
LEO (low earth orbit) แอลอีโอ (วงโคจรระดับต่ำ) วงโคจรกลม (circular orbit) หรือรี (elliptical orbit) ของดาวเทียมหรือเทห์ฟากฟ้าที่อยู่สูงจากพื้นโลกไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร
LES (land earth station) แอลอีเอส (สถานีภาคพื้นทางบก)
Line of nodes เส้นผ่านบัพ, เส้นผ่านโนด
Loop noise bandwidth ความกว้างแถบสัญญาณรบกวนวงรอบ
Lunar eclipse จันทรคราส, จันทรุปราคา

กลับไปด้านบน

- M -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
major axis แกนเอก, แกนหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวที่สุดของวงโคจรรี (elliptical orbit) เส้นแกนเอกนี้ย่อมผ่านจุดโฟกัสทั้งสองของวงโคจรรี และมีปลายทั้ง สองอยู่ที่จุดใกล้ (periapsis) และจุดไกล (apoapsis) ด้วย
maritime radionavigation การนำทางทางทะเลด้วยวิทยุ
maritime radionavigation satellite service บริการนำทางทางทะเลด้วยวิทยุผ่าน ดาวเทียม
maritime satellite ดาวเทียมทางทะเล
medium earth orbit (MEO) วงโคจรระดับกลาง (เอ็มอีโอ) วงโคจรกลม (circular orbit)หรือ วงโคจรรี (elliptical orbit) ของดาวเทียมหรือเทห์ฟากฟ้าที่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 8,000 ? 30,000 กิโลเมตร
meteor; falling star; fireball; shooting star อุกกาบาต, ดาวตก, ผีพุ่งไต้ วัตถุนอกโลกที่ถูกเผา ไหม้ในบรรยากาศ และ ปรากฏเป็นแสงวูบวาบ
meteorological aid service บริการช่วยทางอุตุนิยมวิทยา
micrometeoroid ละอองดาว อนุภาคของสะเก็ดดาว (meteoroid)
minor axis แกนโท, แกนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางที่สั้นที่สุดของวงโคจรรี (elliptical orbit) เส้นแกน โทนี้ย่อมตั้งฉากกับแกนเอกด้วย
monitoring การเฝ้าตรวจ , การเฝ้าฟัง
monopropellant เชื้อเพลิงชนิดเดี่ยว
multi-purpose satellite ดาวเทียมอเนกประสงค์
multibeam antenna สายอากาศแบบหลายลำคลื่น

กลับไปด้านบน

- N -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
navigation การเดินหน, การนำทาง วิธีการหาตำแหน่งของยาน และนำยานนั้นไปสู่จุด หมายตามเส้นทางที่เลือกสรรไว้
noise figure ตัวเลขสัญญาณรบกวน, ตัวเลขเสียงรบกวน
Null-steering antenna สายอากาศแบบควบคุมทิศบอดคลื่น
nutation; precession การหมุนส่าย

กลับไปด้านบน

- O -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
on-board communication station สถานีคมนาคมบนยาน
orbit ทางโคจร, วงโคจร เส้นทางการเคลื่อนที่ (ในกรอบอ้างอิงที่กำหนด) ของวัตถุ เช่น ดาว เทียมหรือเทห์ฟากฟ้า ไม่ว่าจะเป็นวงรอบวัตถุแม่ (main body) หรือไม่ก็ตาม เกิดจากการที่ศูนย์กลางมวลของวัตถุถูกกระทำด้วยแรง ตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ คือ แรงโน้มถ่วงระหว่างเทหวัตถุ และบางครั้งด้วยแรงปรับแต่งจากการจุดจรวด เพื่อให้เข้าสู่ และคงอยู่ ในเส้นทางที่ต้องการ ทางโคจรที่พบทั่วไปมักจะมีลักษณะเป็นวงครบรอบ (กรณีนี้ควรใช้ว่า ?วงโคจร? ) หรือไม่เป็นเส้นทางที่ครบ รอบ เช่น เป็นรูปพาราโบลา หรือไฮเพอร์โบลา (กรณีนี้ควรใช้ว่า ?ทางโคจร? )
orbital elements หลักมูลทางโคจร ชุดของพารามิเตอร์ที่จำเป็นอย่างน้อย 6 ประการ ซึ่งเป็น อิสระต่อกัน ใช้แสดง หรือกำหนด ขนาด รูปร่าง ทิศทางของวงโคจร และตำแหน่งของเทห์ฟากฟ้า ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย สัมพัทธ์กับกรอบ อ้างอิงในห้วงอวกาศ ในกรณีดาวเทียมที่โคจรรอบโลกชุดของ พารามิเตอร์ ประกอบด้วย 1. ครึ่งแกนเอก (semi- major axis) 2. ภาวะเยื้องศูนย์, ความเยื้องศูนย์กลาง (eccentricity) 3. ความเอียง (inclination) 4. ระยะมุมของจุดใกล้โลก (argument of perigee) 5. ระยะลองจิจูดของจุดไต่ขึ้น (longitude of ascending node) 6. ขณะเวลาเคลื่อนผ่านจุดใกล้โลก(time of perigee passage)
orbital plane ระนาบวงโคจร
orbital slot ช่วงในวงโคจร , ตำแหน่งในวงโคจร

กลับไปด้านบน

- P -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
parametric amplifier วงจรขยายพาราเมตริก
parking orbit วงโคจรพักรอ ทางโคจรชั่วคราวของยานอวกาศหรือดาวเทียมรอบเทหวัตถุ สำหรับการปฏิบัติการเตรียมตัวที่จำเป็นเพื่อการเปลี่ยนย้ายทางโคจร เช่น การรอเงื่อนไขและเวลาที่เหมาะสม การตรวจสอบระบบ การบิน การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อวกาศ
parking orbit,initial orbit วงโคจรขั้นต้น
pericenter จุดใกล้, เพริเซนเตอร์
perifocus จุดใกล้, เพริโฟกัส
perigee จุดใกล้โลก, เพริจี จุดบนวงโคจรรี (elliptical orbit) ของดวงจันทร์หรือดาวเทียมที่อยู่ ใกล้สุดจากศูนย์กลางโลก
period of satellite คาบของดาวเทียม
phase-locked loop( PLL) วงรอบลงสลักเชิงงัฏภาค,วงวนปิดกั้นเชิงเฟสล็อกลูป(พีแอลแอล)
polar orbit วงโคจรผ่านขั้วโลก
Polaris,North Star ดาวเหนือ
prograde orbit,direct orbit วงโคจรมุมแหลม,วงโคจรตามโลก

กลับไปด้านบน

- Q -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย

กลับไปด้านบน

- R -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
radio astronomy station สถานีดาราศาสตร์วิทยุ
radio star ดาววิทยุ,ดาวปล่อยคลื่นวิทยุ
radiocommunication วิทยุคมนาคม,การสื่อสารวิทยุ
range finder เครื่องวัดระยะ,เครื่องวัดพิสัย
ranging การหาระยะ,การวัดพิสัย
recurrent orbit วงโคจรกลับคืน, วงโคจรหวนกลับ วงโคจรซึ่งดาวเทียมหรือเทห์ฟากฟ้าจะ โคจรกลับมาผ่านเหนือจุดเดิมบนผิวโลกในช่วงเวลา 1 วัน โดยในช่วง1วันนี้ดาวเทียมหรือเทห์ฟากฟ้านั้นจะโคจรรอบโลกไปได้กี่ รอบก็ตามแต่จะต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอ
reflecting satellite ดาวเทียมสะท้อนคลื่น
retrograde orbit วงโคจรมุมป้าน,วงโคจรทวนโลก

กลับไปด้านบน

- S -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
satellite orbit วงโคจรดาวเทียม
satellite service กิจการวิทยุการบินผ่านดาวเทียม บริการวิทยุทางอากาศผ่านดาวเทียมบริการ วิทยุการบินผ่านดาวเทียม
satellite system ระบบดาวเทียม
semi-major axis ครึ่งแกนเอก, ครึ่งแกนหลัก ระยะจากจุดศูนย์กลางของวงโคจรรี (ellipticalorbit) ถึงจุดใกล้ (periapsis) [ หรือ จุดไกล (apoapsis) ] ใช้แสดงขนาดของวงโคจรรี
semi-minor axis ครึ่งแกนรอง
sidereal time ดาราวาร,เวลาดาว(เวลาซึ่งวัดจากดาวฤกษ์ที่มิใช่ดวงอาทิตย์)
space technology เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับห้วงอวกาศ เช่น เทคโนโลยีจรวด ดาวเทียม การสื่อสารผ่านอวกาศ และ การดำรงชีวิตในอวกาศ
subrecurrent orbit วงโคจรกึ่งกลับคืน, วงโคจรหวนกลับย่อย วงโคจรซึ่งดาวเทียมหรือเทห์ ฟากฟ้าจะโคจรกลับมาผ่านเหนือจุดเดิมบนผิวโลกในช่วงเวลาNวันโดยในช่วงNวันนี้ดาวเทียมหรือ เทห์ฟากฟ้านั้นจะโคจรรอบ โลกไปได้กี่รอบก็ตามแต่จะต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอ หมายเหตุ * คำศัพท์และคำนิยามของ Radio Regulations,International Telecommunication Union (ITU)

กลับไปด้านบน

- T -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
telecommunication โทรคมนาคม
teleconference โทรสัมมนา,การประชุมระยะไกล
terrestrial radiocommunication วิทยุคมนาคมภาคพื้นโลก วิทยุคมนาคมภาคผิวโลก
Terrestrial station สถานีภาคพื้นโลก,สถานีภาคผิวโลก เป็นสถานีที่ใช้ในระบบสื่อสาร ภาคพื้นโลกโดยไม่ติดต่อกับภาคอวกาศส่วน earth station จะเป็นสถานีในระบบการสื่อสารดาวเทียม
total eclipse คราสวงแหวน,อุปราคาวงแหวน
transfer orbit วงโคจรถ่ายโอน

กลับไปด้านบน

- U -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
ultrasonic เหนือเสียง เกี่ยวกับ หรือมีความถี่สูงกว่าเสียงที่มนุษย์ปกติได้ยิน
ultraviolet ray รังสีเหนือม่วง,รังสีอัลตราไวโอเลต
universe เอกภพ,จักรวาล

กลับไปด้านบน

- V -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย

กลับไปด้านบน

- W -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย
winter solstice เหมายัน อ่านว่าเหมายันคือวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดไกลที่สุดจากเส้น ศูนย์สูตรทางใต้ในราววันที่21-22 ธันวาคม เป็นจุดในหน้าหนาวมีกลางคืนนานกว่ากลางวันมากที่สุด ตรงข้ามกับ summer solstice

กลับไปด้านบน

- X -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย

กลับไปด้านบน

- Y -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย

กลับไปด้านบน

- Z -
คำศัพท์ คำแปล คำอธิบาย

กลับไปด้านบน

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]