-
Image

โครงการเกี่ยวกับ GIS

 • Image

  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ด้าน GIS เพื่อสนับสนุน
  แนวนโยบายขับเคลื่อน เศรษฐกิจดิจิทัลและ
  ความมั่นคงของประเทศ

  - รายละเอียดโครงการฯ
  - ภาพบรรยากาศงานสัมมนาฯ
  - เอกสารบรรยาย

 • Image

  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  - รายละเอียดโครงการฯ
  - ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ
  - เอกสารการฝึกอบรมฯ

 • Image

  โครงการฝึกอบรมเชิง
  ปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ ใช้งาน
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  - รายละเอียดโครงการฯ
  - ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ
  - เอกสารบรรยาย