โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หลักการและเหตุผล

      ในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จึงมีการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความทันสมัยสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System : GIS) และระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS)
      ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หรือ GIS ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้น จำเป็นต้องมีทักษะในการนำเข้า แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย เพื่อนำไปสนับสนุนในการจัดทำข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แต่ละหน่วยงานต้องเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้ง สามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้งาน ทั้งในด้านการวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
      ทก. ได้รับความร่วมมือจาก Nation IT Industry Promotion Agency (NIPA) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน ทก. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดทำ องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ดังนั้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ เพราะนอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และได้เห็นแนวทาง ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานต่อไป

 • Image

  วัตถุประสงค์

  1.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้บุคลากรฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการใช้งานโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

           
 • Image

  ระยะเวลาการดำเนินงาน

  ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม 2559 โดยมีระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมรุ่นละ 3 วัน เป็นจำนวน 4 รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ 15 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 60 คน • Image

  จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

  ฝึกอบรมรุ่นละ 15 คน จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 60 คน

  วันและเวลาในการอบรม

  วันที่ 13 - 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 • วันและเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม รุ่นที่ 1
  วันที่ 13 - 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
  ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


  Image Image
  Image

 • **************************************************************************************************************************************************************
  วันและเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม รุ่นที่ 2
  วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  อาาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 • Image Image
  Image Image

  **************************************************************************************************************************************************************
  วันและเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม รุ่นที่ 3

  วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  อาาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  Image Image
  Image Image

  **************************************************************************************************************************************************************
  วันและเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม รุ่นที่ 4

  วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  อาาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  Image Image
  Image Image

  **************************************************************************************************************************************************************
  หัวข้อการฝึกอบรมฯ
  บรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
  โดย อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ดังนี้
  1) การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  2) การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
  3) การใช้งานโปรแกรม Quantum GIS เบื้องต้น

  โดย Mr.Chung Kyu Jang ผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS จากสาธารณรัฐเกาหลี มีหัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ดังนี้
  1) ISO/TC 211 (Geospatial service, Imagery etc.)
  2) Technical program (Programming, Mobile UX component, Security etc.)
  3) DEM Creation (2D and 3D graphic, Matlab etc.)
  4) Component Based Development (Open strandard, Time to market etc.)
  5) Map open API (Open Source GIS, Javascript etc.)6) Electronic government (Structure, Archecture HTTPS (SSL), Runtime development etc.)

  เอกสารการฝึกอบรมฯ
  วิทยากร ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
  อาจารย์จากคณะวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  และ Mr.Chung Kyu Jang ผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS จากสาธารณรัฐเกาหลี
  มีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้

  การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

  แนะนำ QGIS เบื้องต้น

  Map Style

  Attribute Table

  Web Service & OpenLayer Plugin

  Create and Edit Data

  Map Layout

  วิธีการใช้งาน CU GIS

  TOPICS for PREPARATION in GIS

  On study experimental and synthetic approach to cyber-GIS(ISO/TC211)

  CyberGIS