โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ปตอ. 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแกนนำเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำปี 2558 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้าน GIS ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน GIS ของชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ศูนย์ ICT ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเผยแพร่ความรู้ด้าน GIS ผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • Image

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้าน
  GIS ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ครู-อาจารย์
  นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
  2.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน GIS ของชุมชน
  3.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน GIS ผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

           
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

  1. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชน ครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชน
  ในพื้นที่ ICT ชุมชนใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  2. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์
  ด้าน GIS หรือมีความสามารถใช้งานโปรแกรม
  คอมพิวเตอร์ได้ หรือสามารถดูแผนที่จากกูเกิ้ลแมปได้
  3. มีความสนใจที่จะรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน GIS และความรู้อื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้าน GIS

  Image  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

  จำนวน 30 คน

 • ImageImage
 • Image


  หัวข้อการอบรมฯ

  วิทยากรอบรม โดยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (ผศ.ดร.สรรเพชญ  ชื้อนิธิไพศาล) มีหัวข้อดังนี้
  1. ความรู้พื้นฐานด้าน GIS

  2. การประยุกต์ใช้งาน GISในชีวิตประจำวัน              

  3.เการใช้งานระบบสารสนเทศ (Web Application)
  เพื่อการรวบรวมข้อมูลสถานที่สำคัญบริเวณพื้นที่ศูนย์ ICT ชุมชน

  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศ (Web Application)
  เพื่อการรวบรวมข้อมูลสถานที่สำคัญบริเวณพื้นที่ศูนย์ ICT ชุมชน

     

  เอกสารการอบรมฯ

  ความรู้เบื้องต้น GIS และการประยุกต์ใช้
  โดย ผศ.ดร.สรรเพชญI ชื้อนิธิไพศาล
  อาจารย์จากคณะวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การใช้งานระบบสารสนเทศ (Web Application) เพื่อการรวบรวมข้อมูลสถานที่สำคัญบริเวณพื้นที่ศูนย์ ICT ชุมชน (CU GIS)
  โดย ผศ.ดร.สรรเพชญI ชื้อนิธิไพศาล
  อาจารย์จากคณะวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทหารสื่อสารรวมใจ กองพันทหารสื่อสารที่ 21
  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น.

  หลักการและเหตุผล

  ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแกนนำเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำปี 2558 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้าน GIS ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน GIS ของชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ศูนย์ ICT ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเผยแพร่ความรู้ด้าน GIS ผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ เทศบาลตำบลเสาธงหิน
  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น.

  หลักการและเหตุผล

  ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแกนนำเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำปี 2558 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้าน GIS ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน GIS ของชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ศูนย์ ICT ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเผยแพร่ความรู้ด้าน GIS ผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้