โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ด้าน GIS เพื่อสนับสนุนแนวนโยบาย
ขับเคลื่อน เศรษฐกิจดิจิทัล และความมั่นคงของประเทศ

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงวิชาการด้าน GIS เพื่อสนับสนุนแนวนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และความมั่นคงของประเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก
การสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เพื่อให้บุคลากรฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวนโยบายรัฐบาลต่อภารกิจ GIS และการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องลักษณะเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงมิติความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรฯ ได้รับความรู้ดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการด้าน GIS เพื่อสนับสนุนแนวนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และความมั่นคงของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้